Temeljem čl. 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), Skupština Hrvatskog žrtvoslovnog društva na sjednici održanoj 27. lipnja 2015. godine izmjenjuje i dopunjuje Statut društva od 27.06.2002. godine, te donosi

S T A T U T

UDRUGE

Hrvatskog žrtvoslovnog društva

I.          PREDMET

Članak 1.

Statutom Udruge (u nastavku teksta: Statut) uređuju se sva pitanja važna za djelovanje Udruge sukladno čl .13. st. 3. Zakona.

II.         NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

Članak 2.

Naziv Udruge glasi Hrvatsko žrtvoslovno društvo. Skraćeni naziv Udruge glasi HŽD.

Uz naziv na hrvatskom jeziku, Udruga može rabiti i naziv na engleskom jeziku:

Croatian Society of Victimology.

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Zagrebu, Ilica 36/I, dvor.

Naziv Udruge i adresa sjedišta mogu se promijeniti odlukom Predsjedništva.

III.        ZASTUPANJE

Članak 4.

Udrugu u pravnom prometu zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za predstavljanje i zastupanje Udruge.

Članak 5.

Osoba ovlaštena za zastupanje:

-   odgovara za zakonitost rada Udruge;

-   vodi poslove Udruge sukladno odlukama skupštine i Predsjedništva;

-   odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća;

-   dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;

-   sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge;

-   saziva skupštinu Udruge;

-   obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

IV.       IZGLED PEČATA UDRUGE

Članak 6.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 4 cm na kojem uzduž oboda piše: Hrvatsko žrtvoslovno društvo, a u sredini: Zagreb.

V.        PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 7.

Udruga obavlja svoju djelatnost na području Republike Hrvatske.

VI.       CILJEVI

Članak 8.

Udruga je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja nije osnovana sa svrhom stjecanja dobiti i ne obavlja gospodarsku djelatnost.

Udruga je osnovana sa ciljem proučavanja i praćenja pojava, okolnosti i uzroka stradanja ljudi, te je temeljna djelatnost Udruge zauzimanje za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

VII.      DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 9.

Za ostvarivanje cilja radi kojeg je osnovana Udruga obavlja sljedeće aktivnosti:

    - nastoji pronaći odgovarajuće mjere za suzbijanje i sprječavanje stradanja ljudi i za pomoć žrtvama;

        - nastoji putem zakona i na drugi način osigurati zaštitu prava žrtve;

        - surađuje s drugim organizacijama i pojedincima u zaštiti žrtava;

        - pomaže žrtvama zločina, posebno žrtvama rata, žrtvama zlouporabe moći i drugim stradalnicima, osobito djeci, hendikepiranima, pripadnicima manjina, obespravljenima, progonjenima i drugima potrebitim pomoći.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruga povezuje svoje članove na pojedinim projektima, organizira predavanja i druge stručne i znanstvene skupove.

Udruga izdaje Viktimologiju, časopis za pitanja stradanja ljudi, a objavljuje i druge publikacije.

VIII.     NAČIN OSIGURAVANJA JAVNOSTI DJELOVANJA UDRUGE

Članak 10.

Rad Udruge je javan, a javnost rada Udruge osigurava se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i o svim odlukama i drugim važnim pitanjima iz djelovanja Udruge.

Članovi se o radu Udruge izvješćuju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Udruge.

Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Udruge sukladno odredbama Statuta i Zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

Udruga po potrebi izdaje sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

Članak 11.

Sjednice tijela Udruge ne mogu se zatvoriti za javnost, osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnika i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisom te radi narušavanja javnog reda i mira i ograničenog kapaciteta prostora u kojem se sjednica održava.

IX.       UDRUŽIVANJE I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE

Članak 12.

Udruga se može udružiti sa srodnim društvima u savez ili neki slični oblik povezivanja, a može biti samostalno ili preko saveza društava, član Svjetskog viktimološkog društva.

Članak 13.

Udruga može osnivati svoje podružnice i druge ustrojstvene oblike koji djeluju na području više općina, gradova ili županija.

Članak 14.

Podružnice su ustrojstveni oblici Udruge i nemaju status pravne osobe.

Odluku o osnivanju i načinu rada podružnice donosi Skupština Udruge, a regulira se općim aktom.

Odluka mora sadržavati odredbu o nazivu, sjedištu, ustroju i osobi ovlaštenoj za predstavljanje podružnice.

X.        ČLANOVI UDRUGE

Članak 15.

Svaka fizička i pravna osoba koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je Udruga osnovana i odredbe ovog Statuta može postati njenim članom sukladno zakonu i Statutu. Pravna osoba ostvaruje članstvo u Udruzi putem svojeg ovlaštenog predstavnika.

Članak 16.

O primanju u članstvo odlučuje Predsjedništvo na temelju pismenog zahtjeva kandidata, a primanje istaknutih stručnjaka ili javnih radnika može biti i na poziv, odnosno prijedlog Predsjedništva Udruge.

Članstvo u Udruzi može biti: redovito i počasno.

Počasno članstvo može biti: počasni predsjednik, počasni član Predsjedništva i počasni član društva.

Počasni predsjednik HŽD-a može biti osoba koja je u više mandata uspješno vršila dužnost predsjednika Društva i značajno unaprijedila žrtvoslovni pokret.

Počasnim članom Predsjedništva HŽD-a može biti izabrana osoba koja je u više mandata uspješno vršila dužnost člana Predsjedništva HŽD-a i značajno unaprijedila žrtvoslovni pokret.

Počasnim članom HŽD-a može biti izabrana osoba koja je značajno doprinijela uspjehu zaštite prava žrtava i unaprijedila žrtvoslovni pokret.

Izbor počasnog člana predlaže Predsjedništvo, a odluku donosi Skupština HŽD-a.

Članak 17.

Fizička ili pravna osoba  koja želi postati redovnim članom Udruge podnosi zahtjev Predsjedništvu Udruge, koji ga, dajući prethodno pozitivno ili negativno mišljenje, prosljeđuje Skupštini radi donošenja odluke običnom većinom prisutnih članova Udruge.

Redovni članovi plaćaju članarinu u iznosu koji odredi Skupština Udruge, biraju i mogu biti birani u tijela Udruge, imaju pravo biti informirani o radu Udruge i imaju druga prava utvrđena Zakonom i Statutom.

Članak 18.

Počasni članovi postaju svi članovi Predsjedništva Udruge kada im istekne mandat, te oni koji su svojom osobnom žrtvom iskazali napore u borbi za bolji položaj žrtava, a koje predloži Predsjedništvo.

O izboru počasnog člana odlučuje Predsjedništvo, a potvrđuje Skupština.

Počasni članovi mogu biti i stranci, ako su pravno i poslovno sposobni.

Počasni član nema pravo glasa na Skupštini, ne može sudjelovati u biranju tijela Udruge niti može biti biran u ta tijela, a ima pravo biti informiran o radu Udruge.

Udruga dodjeljuje i godišnja priznanja za izraziti osobni doprinos pomoći žrtvama rata i svekolikih stradanja.

Odluku o priznanjima donosi Predsjedništvo.

Članak 19.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

-   plaćanje članarine;

-   aktivno sudjelovati u radu Udruge i njenih tijela;

-   svojom aktivnošću doprinositi ostvarivanju ciljeva Udruge;

-   stručnim, znanstvenim i društvenim angažmanom unaprjeđivati rad Udruge;

-   javnim djelovanjem doprinositi afirmaciji Udruge te realizaciji ciljeva zbog kojih Udruga postoji;

-   birati i biti biran u sva tijela Udruge;

-   biti potpuno i svestrano informiran o radu Udruge.

Članak 20.

Članstvo u Udruzi prestaje:

-   dragovoljnim istupom;

-   brisanjem ili isključenjem;

-   smrću.

Članak 21.

Brisanje iz članstva Udruge može uslijediti odlukom Predsjedništva ako član najmanje godinu dana nije bio aktivan ni na koji način u radu Udruge.

Članak 22.

Član može biti isključen iz Udruge zbog:

-   grubog kršenja Statuta Udruge;

-   ponašanja i aktivnosti koje šteti ugledu Udruge, remeti rad Udruge u ozbiljnoj mjeri;

-   grubog kršenja prava i obveza koje član ima po Statutu ili drugom Aktu Udruge.

Članak 23.

Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo, natpolovičnom većinom svih članova.

Protiv odluke o isključenju ili brisanju dopuštena je žalba u roku od 30 dana od primitka odluke, o kojoj odlučuje Predsjedništvo.

Odluka Predsjedništva je konačna.

XI.       TIJELA UDRUGE

Tijela Udruge su:

-   Skupština;

-   Predsjedništvo;

-   Nadzorni odbor;

-   Savjet;

-   Vijeće za zaštitu dostojanstva žrtve za Hrvatsku

Članak 24.

Članovi svih tijela snose kolektivnu i pojedinačnu odgovornost za svoj rad. U slučaju da član tijela Udruge ne udovoljava svojim obvezama, može biti opozvan ili smijenjen po istom postupku kojim je izabran u to tijelo ili organ.

Opoziv članova tijela može biti skupan (cijelo tijelo) ili pojedinačan (pojedini član), o čemu odlučuje tijelo koje odlučuje o opozivu.

Članak 25.

Za rad s pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština ili Predsjedništvo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

SKUPŠTINA

Članak 26.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu Udruge čine svi redovno poslovno sposobni članovi Udruge.

Članak 27.

Skupština se sastaje po potrebi, ali redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine.

Skupštinu saziva Predsjedništvo Udruge na vlastitu inicijativu ili najmanje 20 članova ako Predsjedništvo nije usvojilo njihovu inicijativu za sazivanje Skupštine.

Članak 28.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna najmanje trećina ukupnog broja članstva. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 29.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju odsutnosti Predsjednika i dopredsjednika Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 30.

Skupština ima u nadležnosti:

-       donošenje Statuta i njegove izmjene i dopune;

-       donošenje i razmatranje dugoročnih i godišnjih programa rada;

-       usvajanje financijskih dokumenata, posebno završnog računa i financijskog plana;

-       biranje Predsjedništva, predsjednika, dopredsjednika, tajnika i rizničara;

-       utvrđivanje smjernica međunarodne suradnje;

-       donošenje Poslovnika o radu Skupštine;

-       razmatranje godišnjih i dugoročnih izvještaja o radu;

-       utvrđivanje smjernica za cjelokupnu djelatnost Udruge, osnivanje odbora i komisija za rješavanje

        pitanja iz svoje nadležnosti.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 31.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Udruge.

Predsjedništvo je organ upravljanja Udruge.

Članak 32.

Predsjedništvo broji najmanje 7 (sedam) članova, a najviše 15 (petnaest) članova, uključujući predsjednika, dopredsjednika, tajnika i rizničara.

Mandat članova Predsjedništva je četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Članak 33.

Predsjedništvo:

-  izvršava odluke Skupštine;

-  vodi poslovanje Udruge u skladu s propisima i aktima Udruge te odlukama Skupštine;

-  odlučuje o primanju u članstvo te donosi odluku o prestanku članstva;

-  odlučuje o primanju u članstvo te donosi odluku o prestanku članstva;

-  upravlja imovinom Udruge;

-  brine o izvršavanju programa rada Udruge;

-  obavlja sve ostale poslove i zadatke Udruge koji nisu Statutom stavljeni u nadležnost nekog drugog

    organa;

-  osniva odbore i komisije za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti.

Članak 34.

Odluke Predsjedništva su pravovaljane ako je nazočna barem natpolovična većina članova.

Predsjedništvo donosi odluke većinom glasova članova Predsjedništva.

Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Predsjedništva.

Predsjedništvo za svoj rad odgovara Skupštini Udruge.

NADZORNI ODBOR

Članak 35.

Nadzorni odbor čine 3 (tri) člana Udruge koji nisu članovi niti jednog drugog tijela Udruge, izabrana od Skupštine na 4 (četiri) godine uz mogućnost korištenja dva uzastopna mandata.

Članak 36.

Nadzorni odbor:

-  prati i nadzire provedbu odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge;

-  nadzire materijalno – financijsko poslovanje Udruge;

-  najmanje jednom godišnje podnosi Skupštini izvještaj o svom radu, donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Članak 37.

Nadzorni odbor odluke donosi natpolovičnom većinom svih članova.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 38.

Predsjednika Udruge bira Skupština iz redova članova Predsjedništva na mandat od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Predsjedništva.

Predsjednik:

-   predstavlja i zastupa Udrugu;

-   rukovodi sjednicama Skupštine i Predsjedništva;

-   brine o izvršavanju njihovih odluka;

-   odgovoran je za izvješćivanje javnosti o radu Udruge;

-   odgovoran je za nadzor financijskog poslovanja Udruge;

-   između sjednica Predsjedništva obavlja poslove vezane za djelatnost Udruge;
-   obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, poslovnikom i drugim općim aktima Udruge.

Predsjednik Udruge podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini Udruge.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik Udruge.

DOPREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 39.

Obavlja poslove iz nadležnosti predsjednika kada je on odsutan. Obavlja i druge poslove i zadatke ako Predsjednik na njega prenese ovlasti. Pomaže u radu Predsjedništva.

TAJNIK UDRUGE

Članak 40.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge obavlja ove poslove i zadatke.

- sudjeluje zajedno s predsjednikom u pripremanju sjednica Predsjedništva i Skupštine;

- vodi administrativno poslovanje;

- brine o pismohrani;

- prati financijsko poslovanje;

- surađuje s predsjednikom u vođenju poslovanja Udruge između sjednica Predsjedništva;

- podnosi izvješće Skupštini o svome radu;

- obavlja i ostale poslove koje mu povjeri Predsjednik ili Predsjedništvo Udruge, odnosno poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge.

BLAGAJNIK UDRUGE

Članak 41.

Blagajnika Udruge bira Skupština iz svojih redova na vrijeme od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Blagajnik Udruge obavlja ove poslove i zadatke:

- sudjeluje zajedno s predsjednikom i tajnikom u pripremanju sjednica Predsjedništva i Skupštine;

- brine i odgovara za račune udruge;

- prati financijsko poslovanje;

- surađuje s predsjednikom i tajnikom u vođenju poslovanja Udruge između sjednica Predsjedništva;

- obavlja ostale poslove po odluci Predsjedništva ili Skupštine.

SAVJET UDRUGE

Članak 42.

Savjet Udruge sačinjavaju javni, društveni i znanstveni radnici koje bira Predsjedništvo na 4 (četiri) godine. Savjet je savjetodavno tijelo Predsjedništva, a čini ga najmanje 9 članova.

Savjet:

-  upućuje predsjedništvo na društvene probleme vezane za ciljeve i djelatnost Udruge;

-  osigurava promidžbu Udruge na znanstvenom planu;

-  podučava članove Udruge praktičnim znanjima potrebnim za ostvarivanje cilja Udruge.

Savjet donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

VIJEĆE ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA ŽRTVE ZA HRVATSKU

Članak 43.

Vijeće za zaštitu dostojanstva žrtve za Hrvatsku sačinjavaju javni, društveni i znanstveni radnici koje bira Predsjedništvo na 4 (četiri) godine. O broju članova vijeća odlučuje Predsjedništvo.

Vijeće brine o očuvanju dostojanstva žrtve i medijski prati nepravilnosti ili kršenja dostojanstva, izvješćuje o tome Predsjedništvo Udruge i predlaže mjere zaštite.

XII.      IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Članak 44.

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština na prijedlog Predsjedništva. Likvidator može biti i osoba koja nije član Udruge, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim (financijskim i pravnim) znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine Udruge.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju određuje Predsjedništvo na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

XIII.     NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM UDRUGE

Članak 45.

Udruga pribavlja novčana sredstva iz članarine, dotacija državnih i drugih organa, prihoda od stručne djelatnosti Udruge, darova i ostalih izvora u skladu sa zakonom, te ih koristi za ostvarivanje svojih ciljeva.

Sredstva Udruge raspoređuju financijskim planom za svaku kalendarsku godinu.

Uvijete i način korištenja novčanih sredstava utvrdit će Predsjedništvo posebnim aktom.

Ovlaštena osoba za izvršenje financijskog plana je Predsjednik Udruge.

Za opravdane troškove u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu koju odobrava Predsjedništvo na temelju priloženih računa.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 46.

Ako Udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jedanput godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.

XIV.     NAGRADE I PRIZNANJA UDRUGE

Članak 47.

Za posebne zasluge za rad Udruge ili za posebna dostignuća na području žrtvoslovlja Skupština može pojedincima il organizacijama dodijeliti priznanje, plaketu ili povelju. Povelju počasnog Člana Udruga može dodijeliti pojedincima koji su dugogodišnjim radom posebno unaprijedili rad Udruge ili žrtvoslovlja kao znanosti te dali trajan doprinos ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Udruga osnovana.

XV.      STATUSNE PROMJENE

Članak 48.

Nacrt statuta utvrđuje Predsjedništvo te ga dostavlja Članovima s rokom od najmanje 15 dana za stavljanje primjedbi.

Nakon proteka tog roka Predsjedništvo, nakon što je razmotrilo pristigle primjedbe, utvrđuje prijedlog Statuta te ga dostavlja Skupštini na usvajanje.

Uz prijedlog Statuta Skupštini se prezentiraju i primjedbe i prijedlozi koji nisu uvršteni u prijedlog. Statut se usvaja natpolovičnom većinom glasova prisutnih.

Članak 49.

Pripajanje i spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izvješća iskazuju negativan rezultat.

Članak 50.

Pravilnike i druge opće akte Udruge, ako Statutom nije drugačije predviđeno, donosi Predsjedništvo Udruge koje je nadležno i za njihovo tumačenje.

Članak 51.

Izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata donose se prema postupku za donošenje tih akata.

XVI.     PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 52.

Udruga prestaje sa radom odlukom Skupštine ili odlukom nadležnog državnog tijela. U slučaju prestanka rada Udruge imovina će pripasti Republici Hrvatskoj. Za donošenje odluke o prestanku rada potrebne su 3/4 glasova svih članova Skupštine.

XVII.    NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 53.

Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Udruzi i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Udruge, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Predsjedništva.

XVIII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon provedene rasprave.

Članak 55.

Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

Statut potpisuju Predsjednik i tajnik udruge.

U Zagrebu, 27. lipnja 2015.

Predsjednik: Prof. dr. Zvonimir Šeparović

Tajnica Udruge: Jadranka Lučić